خرید و دانلود(روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی)

پروژه روش حل عددی معادلات دیفرانسیل,دانلود پروژه معادلات دیفرانسیل,معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی,معادلات سهموی و بیضوی,دانلود پایان نامه معادلات دی روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی, حل معادلات عددی بیضوی ,حل معادلات عددی سهموی حل معادلات عددی هذلولوی ,دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی روش اویلر ,معادلاروشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی|41001033|yal50674700|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضویقابل مشاهده می باشد

مقدمه:

از آنجا که روش حل یک معادله دیفرانسیل پاره ای به نوع معادله بستگی دارد، انواع مختلف آنها را باید مشخص کرد. اعمال شرایط اولیه و شرایط مرزی نیز بستگی به نوع معادله دارد. بیشتر معادلات حاکم در دینامیک سیالات و انتقال حرارت به صورت معادله دیفرانسیل پاره ای مرتبه دوم بیان میشوند و از این رو دسته بندی آنها را در این فصل بررسی میکنیم.
فهرست مطالب:
فصل اول: دسته بندی معادلات دیفرانسیل پاره ای
1-1 مقدمه
1-2 معادلات دیفرانسیل پاره ای خطی و غیر خطی
1-3 معادلات دیفرانسیل پاره ای مرتبه دوم
1-4 معادلات بیضوی
1-5 معادلات سهموی
1-6 معادلات هذلولوی
فصل دوم: معادلات سهموی
2-1 مقدمه
2-2 روش های حل برای معادله گرما در یک بعد
2-2-1 روش صریح
2-2-2روش کرانک – نیکلسون
2-2-3 روش تتا – تعمیم
2-3 معادلات سهموی در ابعاد دو و سه
2-4 شارش گرما در یک ناحیه دو بعدی
2-5 نواحی غیر مستطیلی
2-6 مطالب نظری
فصل سوم: معادلات هذلولوی
3-1 مقدمه
3-2 فرمولبندی تفاضل محدود
3-2-1 فرمولبندی صریح
3-2-2 فرمولبندیهای ضمنی
3-3 روشهای چند گامی

مطالب دیگر:
فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکیمجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکیاصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)جزوه آمارحیاتی (قسمت اول)جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)جزوه جامعه شناسی پزشکیجزوه تکنولوژي آموزشیشیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمیشیمی معدنی رشته نانو شیمیریاضی عمومی رشته نانو شیمیمجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمیجزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمیجزوه انتقال جرم وعملیات واحدجزوه ریاضیات کاربردي و عددي( )2 رشته مهندسی شیمیجزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمیجزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیهرشته تغذیه جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیهجزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه